Όρια προεκτινώμενων αμοιβών μελετών ανά τάξη πτυχίου 2013

Όρια  προεκτιμώμενων αμοιβών  μελετών,   ανά τάξη πτυχίου, μετά  την αναπροσαρμογή  της  τιμής  συντελεστή (τκ)  του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών,  για το έτος 2013.

Σας πληροφορούμε ότι,  σύμφωνα  με το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα
Μελετητών και  Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185),  το  οποίο ήδη ισχύει  από 17-11-2012
(Εγκύκλιος 35/24-12-12), τα όρια  αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία
μελετών, ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται  στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου,
επί τον δείκτη  (τκ) του  Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.

1. Η τιμή του (τκ),  η οποία  προκύπτει  σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 του παραπάνω
Κανονισμού, για την χρονική περίοδο,  από 21-3-2013 έως 20-3-2014 είναι:   (τκ) =   1,259

2. Με βάση τα ανωτέρω, αναπροσαρμόζονται  αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών
πτυχίων, ανά τάξη και κατηγορία και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.  Oι προκηρύξεις
δηλαδή, που εγκρίνονται  για δημοσίευση,  μετά τις 20-3-2013,  για τον προσδιορισμό της
καλούμενης  τάξης  κάθε  πτυχίου,  λαμβάνουν  υποχρεωτικά  υπόψη  την  ως  άνω
αναπροσαρμογή των ορίων ισχύος των μελετητικών πτυχίων
Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται  στο τέλος της παρούσης σχετικός
πίνακας.