Συμβουλευτικες Υπηρεσιες στο Δημοσιο Τομεα

Η Ερμής Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.
Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών καθώς επίσης και η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Υποβολή Προτάσεων στο ΠΕΠ 2007-2013
Αναλαμβάνουμε την υποβολή Φακέλου, την σύνταξη της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, την παρακολούθηση και την ωρίμανση λοιπών τεχνικών μελετών και την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων.
Η Ερμής Μελετητική αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε φορέα του Δημοσίου τομέα για την σύνταξη, την παρακολούθηση και την διαχείριση οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Υποστήριξη Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και τροποποίηση τεχνικών δελτίων έργου (ΤΔΕ), μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και κάθε άλλη ενέργεια η οποία θα απαιτηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) για το προς ένταξη ή ενταγμένο έργο.
Επίσης η εταιρία μας υποστηρίζει την λειτουργία Δομών και Προγραμμάτων (Βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς, Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Η.Φ.Η.) με την συμπλήρωση των υποβαλλόμενων δελτίων παρακολούθησης της πορείας του κάθε έργου,(Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης (ΤΔΠ) και Μηνιαία Δελτία Δαπανών (ΜΔΔ), επικαιροποίηση χρονοδιαγραμμάτων) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμων.
Αναλαμβάνουμε στην στήριξη και την εξολοκλήρου εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδιασμών των Καλλικρατικών Δήμων.
Εκπόνηση Ετήσιου Προγραμματισμού Δήμων.
Παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται ένας Δήμος για την σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού. Υποστηρίζουμε τον προγραμματισμό με εφικτούς στόχους που είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και στα οικονομικά μεγέθη του κάθε Δήμου.

Εκπόνηση Μελετών Οργάνωσης
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην σύνταξη Κανονιστικών και Οργανωτικών πλαισίων Ν.Π.Ι.Δ. & Ν.Π.Δ.Δ. και τεχνικοικονομικές μελέτες σύστασης αυτών. Επίσης Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας Δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως και υποστήριξη σύστασης φορέων διαχείρισης ΒΙ.ΠΕ και ΒΙΟΠΑ.