Αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Λατομικών Χώρων

Η Ερμής Μελετητική προσφέρει υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ ενεργών ή ανενεργών. Εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και σύνταξη ειδική μελέτης τεχνικών απορρύπανσης λατομικών χώρων και ΧΑΔΑ.