Ειδικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΕΣ ΜΠΕ
Βασικός στόχος της ΣΜΠΕ είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις, που προβλέπονται από τo υπό μελέτη έργο ή δραστηριότητα καθώς επίσης και των εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να αναληφθούν. Η θεώρηση αυτή θα αναδείξει την πλέον αποδεκτή περιβαλλοντικά λύση. Η Ερμής Μελετητική αναλαμβάνει την εκπόνηση ΣΜΠΕ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΠΕ
Σε περίπτωση περιβαλλοντικής επιθεώρησης από την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος και την διαπίστωση επιπτώσεων που δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική ΜΠΕ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει πρόσθετους όρους. Ενδέχεται επίσης να ζητήσει την εκπόνηση Ειδικής ΜΠΕ, η Ερμής Μελετητική διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα εργασίας και ειδικούς συνεργάτες μπορεί να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση της εκπόνησης Ειδικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.