Υδραυλικά Έργα

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
Προσφέρουμε υπηρεσίες κατάθεσης φακέλου για άδεια χρήσης ύδατος. Συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκπόνηση της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συστήματα υδροληψίας όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία το απαιτεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο σύνηθες περιπτώσεις

  • Υδρογεωτρήσεις και φρέατα με ετήσια παροχή > 25.000m3
  • Σε όλες τις περιπτώσεις υδρομαστεύσεις πηγών ανεξαρτήτως ετήσιας παροχής

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Παρέχουμε υπηρεσίες για τον βέλτιστο σχεδιασμό αρδευτικών έργων.
Υδρογεωλογική καταγραφή και χαρακτηρισμός σχηματισμών με σκοπό την ορθή χωροθέτηση του σημείου υδροληψίας. Τεχνοοικονομική ανάλυση κόστους αρδευτικού έργου, κόστος λειτουργίας – συντήρησης. Περιβαλλοντική αδειοδότηση και τεχνική υδραυλική μελέτη.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ύδρευσης κάθε είδους όπως και την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υδραυλικής μελέτης. Παρέχουμε υπηρεσίες σύνταξης ειδικών διαχειριστικών σχεδίων για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού.