Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΠΩΣΕΩΝ
Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί την αφετηρία όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας Βιοτεχνίας-Βιομηχανίας ή την υλοποίηση ενός έργου, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε επίπεδο δημοσίων έργων. Η Ερμής μελετητική κατέχει Β΄τάξη πτυχίου στην εκπόνηση ΜΠΕ Δημοσίων Έργων. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των κατηγοριών.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Η έγκαιρη ανανέωση των Περιβαλλοντικών όρων μιας επιχείρησης, την καθιστά αξιόπιστη ως προς τον τρόπο λειτουργία της. Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση των πελατών μας, για τον χρόνο λήξης των Περιβαλλοντικών όρων και την ανανέωση τους μέσα από το ηλεκτρονικό αρχείο πελατών που διαθέτουμε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής παραγωγής μια επιχείρησης δεν συνεπάγεται με νέα Περιβαλλοντική αδειοδότηση, αναλαμβάνουμε την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων, σε υφιστάμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τον Ν.4014/2011.