Λογιστικές- Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να σας καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν το λογιστήριο κάθε μορφής επιχείρησης. Παράλληλα, ενώ η φορολογική νομοθεσία υπάγεται σε συνεχείς αλλαγές η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε απαραίτητο επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Η πολυετής εμπειρία της ομάδας μας αξιοποιείται στον φοροτεχνικό τομέα ώστε να παρέχεται άμεση ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις εκάστοτε αλλαγές που τις αφορούν σύμφωνα με την δραστηριότητα τους, με αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών πλήρως εναρμονισμένων με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Το γραφείο μας είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της ενημέρωσης. Είμαστε συνδρομητές στις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες ενημέρωσης και κωδικοποίησης της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιούμε λογισμικά προγράμματα των κορυφαίων εταιρειών μηχανογράφησης. Προσφέρουμε άμεση δυνατότητα μηχανογράφησης και της δικής σας επιχείρησης.

Βασικές Υπηρεσίες

 • Ίδρυση επιχείρησης
 • Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
 • Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας (απλογραφικών – διπλογραφικών)
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχείρησης
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων ισολογισμών, reports, προβλέψεων
 • Υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών
 • Λογιστικές Αναλύσεις
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Τήρηση μισθοδοσίας
 • Υλοποίησης Προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο δραστηριοποίησης
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εκπεστέες δαπάνες
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
 • Συμβουλές σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός & ρύθμιση οφειλών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Μελέτη, οργάνωση, πρώτη λειτουργία λογιστηρίων
 • Υποστήριξη στη διευθέτηση ενδοεταιρικών διαφορών
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, κοστολόγηση και λογιστική διοίκησης