ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Business Plans

Στο επιχειρησιακό σχέδιο – Business Plan αποτυπώνεται μία λεπτομερής ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, και παράλληλα σχεδιάζεται η ανάπτυξη και η λειτουργία της σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που θέτει, σύμφωνα με τις εκτιμούμενες προβλέψεις της επόμενης πενταετίας ή δεκαετίας.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει κείμενα, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που αναλύουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση μιας επιχείρησης όσο και την μελλοντική πορεία της επιχείρησης ή οργανισμού, τους στόχους που τίθενται για τα επόμενα έτη και τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Η εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων αυτών είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών, τη λήψη των βέλτιστων οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Τα επιχειρησιακά σχέδια – Business Plans εκπονούνται με σκοπό:

  • Την προσέλκυση κεφαλαίου για την χρηματοδότηση µιας επιχειρηματικής λειτουργίας
  • Την κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε µία επιχείρηση
  • Τον καθορισμό ή επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής μιας επιχείρησης
  • Την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing)