ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε Δημόσιους Φορείς:

 • Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και Φορέων Αυτοδιοίκησης.
 • Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Υποστήριξη σχεδιασμού και αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Υποστήριξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
 • Κλαδικές Μελέτες.
 • Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ellhniko-dhmosio

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

στο Δημόσιο Τομέα

 • Κεντρική Διοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Υπουργεία, Περιφέρειες και οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους(ΕΥΔ των ΕΠ), ΔΕΚΟ, Οργανισμοί.
 • Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης: Νομαρχίες, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωφελείς και Ανώνυμες Επιχειρήσεις ΟΤΑ.
 • Ιδιωτικός Τομέας: Έλληνες και αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δημόσιο, σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς αυτών, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 • Φορείς Του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Μη κερδοσκοπικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα, Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι.
 • Φορείς Διεθνών Συνεργασιών: Διακρατικοί εταίροι, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι του εξωτερικού, Τράπεζες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.