ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε απαραίτητο επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Μελέτες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Αποτύπωση μίας λεπτομερούς ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού – σχεδιασμός λειτουργίας και ανάπτυξης.

Μελέτες Επιδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αναλαμβάνουμε την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.

Υπηρεσίες προς το Δημόσιο τομέα - Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Διαθέτουμε εμπειρία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα.